Skip to main content

برنامه بازار کار و ادغام 2023

برنامه بازار کار و ادغام 2023 مرکز کاریابی ابرسبرگ همسو با شرایط بازار کار محلی و نیازهای گروه‌هایی از مردم که در منطقه باید از آن‌ها مراقبت شود، تنظیم شده است.
این برنامه اهداف سیاست تجاری را معرفی می‌کند و نکته‌های کلیدی استراتژی‌ها و اقدامات عملیاتی برای دستیابی به اهداف را توضیح می‌دهد. از عوامل اصلی تأثیرگذار، ساختار مشتری در مرکز کاریابی است و هم چنین توسعه مورد انتظار بازار کار در منطقه که به شدت تحت تأثیر نیاز شرکت‌ها به کارگران ماهر می‌باشد، و انتظارات نهایی تعیین‌شده توسط مرکز کاریابی ابرسبرگ و تخصیص بودجه برای سال 2023 .


 

دانلود