Skip to main content

کمک هزینه‌ی اضافی

کمک هزینه‌ی اضافی شامل نیازهایی می‌باشد که توسط مزایای استاندارد پوشش داده نمی‎شود. مجموع کل کمک‌هزینه‌های اضافی که باید پرداخت شود محدود به میزان مزایای استاندارد منسوب شده است. کمک هزینه‌های اضافی زیر به افراد تعلق می‌گیرد:

کمک‌هزینه‎ی اضافی برای مادران باردار

به زنان باردار علاوه بر مزایای استاندارد، یک کمک‌هزینه‎ی اضافی تعلق می‌گیرد. گواهی زایمان یا پزشکی در رابطه با تاریخ مورد انتظار زایمان باید به عنوان مدرک ارائه شود. میزان این کمک‌هزینه‌ی اضافی شامل 17 درصد مزایای استاندارد مربوطه می‌باشد.

کمک‌هزینه‌ی اضافی برای والدین مجرد

والدین مجرد افرادی هستند که با یک یا چند فرزند در یک خانواده زندگی می‎کنند و به تنهایی مسئولیت تربیت و مراقبت از آن‎ها را بر عهده دارند.
میزان کمک‌هزینه‌ی اضافی به شرح زیر است:
    36 درصد از مزایای استاندارد مربوطه برای یک کودک زیر 7 سال یا دو تا سه کودک زیر 16 سال،
    یا 12 درصد برای هر کودک
با این حال، به طور کلی، کمک‎هزینه‎ی اضافی نباید از 60٪ مزایای استاندارد مربوطه بیشتر شود.

کمک‎هزینه‌ی اضافی برای افراد معلول نیازمند کمک

کمک‌هزینه‌ی اضافی در صورتی به فرد تعلق می‌گیرد که معلولیتی وجود داشته باشد که به حضور فرد نیازمند در حیطه‎ی شغلی لطمه بزند و مزایای خاصی تحت SGB IX یا SGB XII دریافت کند.
پیش‎شرط‎ها باید در هر مورد جداگانه بررسی شود. اطلاعیه‎ی فعالیت در حیطه‎ی کاری باید به عنوان مدرک ارائه شود.
مقدار این کمک‎هزینه‎ی اضافی 35٪ از مزایای استاندارد است که منسوب به هر فرد است.

رژیم گران‎قیمت

افرادی که به دلایل پزشکی به رژیم گران‎قیمت نیاز دارند، از این کمک هزینه‎ی اضافی برخوردارند. برای اثبات ضرورت پزشکی رژیم گران‎قیمت باید گواهی پزشکی ارائه شود. ضرورت یک رژیم غذایی گران‎قیمت و مقدار کمک‌هزینه‎ی اضافی نتیجه‎ی توصیه‎های انجمن آلمان برای رفاه عمومی و خصوصی می‎باشد.