Skip to main content

مزایای استاندارد

مزایای استاندارد نرخ ثابتی را برای هزینه‌های غذا، پوشاک، انرژی خانگی (به استثنای تولید گرمایش و آب گرم)، بهداشت فردی، لوازم خانگی، نیازهای روزمره و تا حد معقولی، روابط با محیط زیست و مشارکت در زندگی فرهنگی پوشش می‌دهد.
مزایای استاندارد از 1 ژانویه 2023 برای گروه زیر است:

افراد مجرد

502 یورو

شریک زندگی با سن قانونی

451 یورو

افراد بین 18 تا 24 سال

402 یورو

جوانان بین 14 تا 17 سال

420 یورو

بچه‌های بین 6 تا 13 سال

348 یورو

بچه‌های زیر 6 سال

318 یورو